Общи условия за използване на сайт - https://mallpernik.bg

I. Общи разпоредби


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете и мобилните приложения на Име на фирмата Мол Перник ЕООД (наричано по-долу само "Mall Pernik"). Интернет сайтове и/или мобилни приложения на Mall Pernik. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Mall Pernik, с който получавате правото да използвате услугите на сайтовете и мобилните приложения за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и/или мобилното приложение и Mall Pernik. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците/мобилните приложения, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете и мобилните приложения на Mall Pernik.


Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете и/или мобилните приложения, наричани занапред в този документ и само "сайта" или "приложението", единствено за лични/нетърговски цели. Mall Pernik не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.


II. Основни понятия


По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:


"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Mall Pernik.


"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта/приложението;

- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта/приложението, както и за участие в мрежата потребители на сайтовете на Mall Pernik ;

- получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта/приложението.


"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Mall Pernik се намира в договорни отношения и от името на което Mall Pernik има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта/приложението, които са дали съгласието си за това.


"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.


"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.


III. Авторски права


1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта/приложението са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


2. Creative commons. Част от материалите на сайта/приложението могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.


3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Mall Pernik. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Mall Pernik. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.


IV. Поверителност


Mall Pernik е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност . Политиката е неразделна част от Общите условия.


Mall Pernik може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта/приложението на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.

Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.


Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете и приложенията, Декларацията за поверителност или Правилата за ползване на форумите.


V. Органичаване на отговорността


Mall Pernik прави всичко възможно за да поддържа на сайта и приложенията си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Mall Pernik не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт/приложение. Цялата информация на сайта/приложението се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Mall Pernik полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.


Mall Pernik не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт/приложение.


Mall Pernik не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт/приложение съдържа препратки.


Mall Pernik има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта/приложението.


VI. Услуги:


Mall Pernik си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги. Услугите са:


- Регистрация за получаване на бюлетини на изданията на Mall Pernik

- Препоръчване на статия

- Гласуване за тема/кауза/дебат/анкета

- Предложение на тема/кауза/дебат/анкета

- Препоръчване на обява за работа

- Публикуване на обява за работа

- Изпращане на новина/галерия за публикуване

- Участие в игри с награди


Извън случаите, продуктите и услугите, за които се изисква плащане, потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп, до секциите от сайта/приложението, изискващи регистрация, след като създат свой индивидуален потребителски профил.


Mall Pernik си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта/приложението.


VII. Промени


Mall Pernik си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта/приложението, заедно със съобщение за промените в Общите условия.


За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.


Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на Mall Pernik и влизат в сила считано от 04.04.2022г.