Общи условия на игра за 8-ми март, организирана от Mall Pernik


С участието си в игра за 8-ми март на Mall Pernik участниците в нея приемат условията на изложените по-долу:


1. Организатор на Играта - Томболата се организира и провежда от търговски център Mall Pernik. "Мол Перник" ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG205755332


2. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Томболата и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се доброволно в нея.


3. Място на провеждане на Играта.

Играта се провежда на официалния профил на Mall Pernik в Instagram: https://www.instagram.com/mallpernik/?hl=bg


4. Информация за играта, включително настоящите общи условия, ще бъде публикувана на уеб сайта на организатора - https://mallpernik.bg и ще бъде достъпна през целия период на провеждане на играта.


5. Играта за 8-и март на Mall Pernik не се администрира, одобрява или спонсорира от Facebook или Instagram.


Възможност за участие:


6. Участие взимат всички пълнолетни лица от женски пол, които изпълнят поставените условия, а именно: последват профилите на Mall Pernik и @leslavenina_author в Instagram, отбележат две свои приятелки, запаметят публикацията и като бонус я споделят на story.


7. Тегленията ще се извършат в Mall Pernik на 23.03.2023 г. на лотариен принцип. Трите победителки ще бъдат обявени чрез пост в Instagram, към който ще бъдат тагнати.


8. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на играта, за което участничките ще бъдат уведомени своевременно чрез съобщение на интернет страницата по т.4.


Право на участие в томболата


9. Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице от женски пол, което е изпълнило посочените условия за играта.


10. Всяка от участничките отговаря за истинността на предоставените от нея данни във връзка с регистрацията си за участие в томболата.


11. Организаторът има право без предупреждение да изключи от участие в томболата участничка, която е нарушила или не отговаря на изискванията на настоящите общи условия.


12. Всяко лице има право на еднократно участие в играта.


13. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители, на които е възложено изпълнението на услуги свързани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на търговски център Mall Pernik.


14. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока и/или услуга предлагана от Организатора или трето лице.


15. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.


Условия за участие в играта.


16. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е:

• Посетила и се е запознала с Общите условия на провеждане на играта на Mall Pernik.

• Последвала е профилите на Mall Pernik и @leslavenina_author в Instagram, отбелязала е две свои приятелки, запаметила е публикацията и по желание я е споделила като story.


Получаване на наградите


17. Печелившите участнички ще получат наградата си до една седмица от изтеглянето на техните имена.


18. Участничките, които са определени за победители от Играта, трябва да предоставят допълнително следните данни за получаване на наградата и за данъчни цели: три имена и ЕГН.


19. С включването си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело и приело настоящите Правила, задължава се да ги спазва и е предоставило доброволно необходимите лични данни. С включването си в Играта, участничките декларират, че са пълнолетни лица.


20. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се включва в Играта като участник.


21. Определянето на победител в Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребий.


22. Печелившите участнички могат да получат и използват наградите си срещу представяне на лична карта


23. Теглене поне на още 1 резервна победителка, ако предишната не отговаря на условията или в определения срок не си получи наградата.


24. Победителките ще бъдат обявени чрез пост в Instagram, към който ще бъдат тагнати, и ще имат седемдневен срок да получат наградата си на посочен от Mall Pernik адрес.(т.7).


25. В случай, че печелившите участнички се откажат, не потърсят или не използват наградата си в определените в настоящите Общи условия срокове, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участнички, непотърсили, неполучили или неизползвали наградата си.


26. Печелившите участнички нямат право да искат от Организатора замяна на спечелената от тях награда с нейната парична равностойност или с други ценности.


27. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите им нормативни актове.


28. За организатора на играта Mall Pernik защитата на личните данни на участниците в нея е от голямо значение и дружеството полага необходимите усилия да осигури тази защита. „Лични данни“ по смисъла на този раздел ще е лична информация, която идентифицира или позволява да се идентифицират физически лица.Заключителни разпоредби


29. Организаторът има неотменимото и безусловно право да прекрати томболата по всяко време без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на Интернет страницата си www.mallpernik.bg , в следните случаи: при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които препятстват коректното провеждане на томболата съгласно предвиденото в настоящите Общи условия; при започване на проверки или откриване на административнонаказателни производства във връзка с томболата от страна на КЗК, КЗП или КЗЛД; при промяна на действащото законодателство, която налага промяна в условията за провеждане на томболата, включително промяна или влизане в сила на промени в законодателството за защита на личните данни; в други случаи, когато едностранно прецени за необходимо или подходящо.


30. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва настоящите Общи условия, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на организатора https://mallpernik.bg , както и след лично обаждане и съобщаване за промените на всеки един участник в томболата.


31. Участничките могат да поставят своите въпроси във връзка с томболата писмено на следния адрес на електронна поща: office@mallpernik.bg. Организаторът се задължава да отговори само на онези запитвания, чиито отговори не се съдържат в настоящите Общи условия, като публикува тази допълнителна информация на Интернет страницата си https://mallpernik.bg за информация на всички участници, освен ако тя не касае само конкретен участник. Тогава информацията му се предоставя на посочения от него e-mail.


32. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е или стане недействителна, или поради някаква причина не породи правно действие, това няма да се отрази на действителността и действието на останалите клаузи, или на тези Общи условия като цяло. При необходимост организаторът ще предприеме необходимите действия да замести недействителната или непородилата правно действие клауза с такава, която е действителна и която може да породи правно действие, и която има същата цел.


33. Клаузите на настоящите Общи условия следва да се тълкуват и прилагат в съответствие с действащото българско законодателство.


34. Всички спорове, които могат да възникнат по повод на томболата между организатора и участниците в нея ще се решават по взаимно съгласие на страните, а при невъзможност за постигане на такова, ще се отнасят за решаване по общия ред.